Akademia e-commerce

Regulamin

§1. DEFINICJE

 1. Usługodawca - Droplo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000789369 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 8863009117
 2. Uczestnik - osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnych. Uczestnik może korzystać z Usługi wyłącznie w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym także działalnością nierejestrowaną w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (działalność nierejestrowana).
 3. Akademia E-commerce, Usługa - usługa polegająca na odpłatnym udostępnieniu materiałów edukacyjnych za pośrednictwem oprogramowania platformy e-learningowej i witryny internetowej.
 4. Usługi dodatkowe – odpłatne świadczenia wykonywane przez Usługodawcę związane ze świadczoną Usługą.
 5. Cennik usług – szczegółowy cennik zawierający wszystkie pozycje wchodzące w skład Usługi. Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich 23% podatek VAT.
 6. Opłata dostępowa – roczne opłata, uiszczana za 12 miesięcy z góry przez Uczestnika za świadczone Usługi wymienione w niniejszym regulaminie i Cenniku usług. Wysokość Opłaty dostępowej może być zależna od wybranego przez Uczestnika Pakietu dostępnego w Cenniku usług.
 7. Serwis - witryna internetowa www.droplo.com, poprzez którą Usługodawca świadczy Usługę.
 8. Regulamin - zbiór warunków i zasad określających zakres korzystania z Usługi przez Uczestnika, udostępniony elektronicznie w Serwisie w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Rozporządzenie GDPR- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w szkoleniach online w ramach Akademii E-commerce organizowanych przez Droplo.
 2. Udział w szkoleniach wymaga zaakceptowania Regulaminu, rejestracji konta oraz uiszczenia opłaty zgodnie z Cennikiem usługi.
 3. Akceptacja niniejszego Regulamin jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji Usługi.
 4. Zamawiając Usługę, Uczestnik oświadcza, że w całości akceptuje niniejszy Regulamin i przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Ewentualne zmiany obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji regulaminu na stronach internetowych Usługodawcy.

§3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie kursów dostępnych w ramach Akademii E-commerce i/lub do zmian podstawowych parametrów poszczególnych materiałów edukacyjnych i/lub do zmian zawartości oraz formy poszczególnych materiałów edukacyjnych. W/w zmiany nie mogą stanowić podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub brak możliwości korzystania z materiałów edukacyjnych w ramach Akademii E-commerce spowodowane:
  a) podaniem nieprawdziwych danych w procesie rejestracji, w tym nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej lub takiego adresu, do którego Uczestnik nie ma dostępu,  
  b) niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem operacji rejestracji, jeśli spowodowane zostało to wadą teletransmisyjną, techniczną, awarią urządzeń lub przerwaniem połączenia, z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, 
  c) siłą wyższą, tj. zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od Usługodawcy, w szczególności takim jak: pożar, powódź, wojna, strajk, blokady dróg, działania władz państwowych, faktyczny lub domniemany atak terrorystyczny lub innymi zdarzeniami uniemożliwiającymi dostęp do Akademii E-commerce. 
 3. W przypadku naruszenia przez Uczestnika prawa lub Regulaminu, Usługodawca może wedle własnego wyboru:

  a) zablokować lub ograniczyć Uczestnikowi dostęp do Akademii E-commerce, bądź całkowicie usunąć konto i wszystkie dane osobowe Uczestnika,
  b) zablokować lub ograniczyć Uczestnikowi możliwość rejestracji na inne kursy w ramach Akademii E-commerce.

§4. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Udział w szkoleniach online w ramach Akademii E-commerce  jest odpłatny zgodnie z obowiązującym Cennikiem, dostępnym na stronie internetowej Usługodawcy.
 2. Dostęp do materiałów edukacyjnych możliwy jest wyłącznie po uprzednim uiszczeniu Opłaty dostępowej.
 3. Opłata dostępowa dokonywana jest w formie płatności online za pośrednictwem operatora płatniczego PayU.
 4. Opłata dostępowa za dostęp do Akademii E-commerce uprawnia Uczestnika do korzystania z udostępnionych przez Usługodawcę materiałów szkoleniowych przez okres 365 dni licząc od dnia uiszczenia Opłaty dostępowej.
 5. Opłata dostępowa obejmuje wyłącznie dostęp do Akademii E-commerce z wyłączeniem dostępu do urządzeń i sieci Internet, do których zorganizowania zobowiązany jest każdy z Uczestników we własnym zakresie, ponadto dostęp do materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej oraz certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w Akademii E-commerce, pod warunkiem, że uczestnik ukończył 100% lekcji dostępnych w ramach Akademii E-commerce oraz odpowiedział poprawnie na min. 90% pytań podczas testu egzaminacyjnego.
 6. Uczestnik upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur VAT z tytułu opłat za Usługę, niewymagających podpisu. Oryginały faktur VAT zostaną dostarczone w formie elektronicznej w formacie PDF z zachowaniem standardów europejskiego modelu EDI opisanych w art.1 zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 19.10.2004 roku nr 1994/820/WE.
 7. Po zakończeniu dostępu do Akademii E-commerce (365 dni) Uczestnik ma prawo do ponownego wykupienia dostępu poprzez uiszczenie Opłaty dostępowej zgodnie z aktualnym Cennikiem usług, dostępnym na stronie internetowej Usługodawcy.

§5. REKLAMACJE

 1. Uczestnikom Akademii E-commerce przysługuje prawo do złożenia reklamacji Usługi.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna być przekazana przez Uczestnika niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty uiszczenia Opłaty dostępowej.
 3. Reklamacje należy kierować w formie elektronicznej na adres e-mail kontakt@redcart.pl lub listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy.
 4. Prawidłowo złożona reklamacja będzie rozpatrywana przez Usługodawcę niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 30 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia w sposób podany powyżej.
 5. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana w formie elektronicznej na adres e-mail Uczestnika podczas rejestracji konta.

§6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Usługodawca, który będzie przechowywał dane osobowe Uczestnika w terminach wskazanych w Polityce Prywatności w punkcie „Przez jaki okres przetwarzamy Dane Osobowe". Dane Uczestnika mogą być archiwizowane do celów dowodowych przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych.
 2. Przetwarzanie danych osobowych podanych przez Uczestnika podczas zamawiania Usługi odbywa się na podstawie art.6 ust.1.b Rozporządzenia GDPR w celach służących świadczeniu przez Usługodawcę Usług oraz wystawiania dokumentów finansowych, a także na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art.6 ust.1.a Rozporządzenia GDPR na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach marketingowych.
 3. Na podstawie art.6 ust.1.b Rozporządzenia GDPR Usługodawca przetwarza i profiluje dane osobowe Uczestnika w zakresie jego obsługi, realizacji zleceń, marketingu i reklamy. Usługodawca na podstawie profilowania nie podejmuje względem Uczestnika zautomatyzowanych decyzji, o których mowa w art.22 ust.1 i 4 Rozporządzenia GDPR.
 4. Usługodawca informuje, że podanie danych jest dobrowolne, a każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu w celu zaprzestania dalszego przetwarzania. Uczestnik ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane podczas rejestracji nie są udostępniane osobom trzecim i stanowią tajemnicę handlową Usługodawcy.
 6. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy art. 32 Rozporządzenia GDPR zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Uczestników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 7. Powierzone dane osobowe przez Uczestnika Usługodawcy będą udostępnione jedynie osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które zostaną zobowiązane do zachowania tajemnicy w tym zakresie.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika, o której mowa w art.6 ust.1.a Rozporządzenia GDPR, Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Podanie danych osobowych Uczestnika jest konieczne do zrealizowania Usługi. Niepodanie danych osobowych przez Uczestnika skutkuje odmową świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do publikacji nazwy firmy, która nie zawiera danych osobowych, grafiki oraz adresu sklepu internetowego Uczestnika w Serwisie lub innych stronach internetowych Usługodawcy w formie referencji, jeżeli Uczestnik uprzednio nie zgłosi w tej kwestii zastrzeżenia. Na żądanie Uczestnika, Usługodawca zobowiązuje się możliwie szybko usunąć dane Uczestnika z listy referencyjnej oraz z materiałów marketingowych Usługodawcy.
 11. Wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie, komunikatów z Panelu Administracyjnego, korespondencji z pracownikami Usługodawcy oraz wiadomości z wewnętrznego systemu zgłoszeń jest niedozwolone - poufne i może spowodować odpowiedzialność prawną.
 12. Uczestnik korzystając za pośrednictwem Aplikacji z integracji z usługami firm zewnętrznymi udostępnia im swoje dane osobowe oraz dane osobowe Użytkowników samodzielnie i na własne ryzyko. Usługodawca nie odpowiada za konsekwencje udostępnienia tych danych.
 13. Akceptacja niniejszego Regulaminu przez Uczestnika stanowi udokumentowane polecenie, o którym mowa w art. 28 ust. 3.a Rozporządzenia GDPR.
 14. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania polityki prywatności publikowanej w Serwisie Usługodawcy.
 15. Usługodawca odpowiada względem Uczestnika za szkody spowodowane przetwarzaniem powierzonych danych osobowych Uczestnika i Użytkowników, wyłącznie, gdy nie dopełnił obowiązków, które Rozporządzenie GDPR bezpośrednio nakłada na niego do wysokości jednej Opłaty dostępowej.

§7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE

 1. Usługodawca udziela Uczestnikowi niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania z tych materiałów, wyłącznie jednak dla potrzeb własnych Uczestnika na okres 365 dni pod warunkiem uiszczenia przez Uczestnika Opłaty dostępowej zgodnie z obowiązującym Cennikiem Usługi. Uczestnik nie ma prawa do zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu materiałów szkoleniowych udostępnianych w ramach Akademii E-commerce, jakiegokolwiek innego udostępniania tych materiałów jakimkolwiek osobom trzecim, ani też udzielania dalszych licencji. Udzielenie kolejnej licencji może nastąpić jedynie w ramach wynagrodzenia zgodnie z obowiązującym Cennikiem Usługi.
 2. Usługobiorca oraz Uczestnik w trakcie szkolenia nie są uprawnieni do utrwalania dźwięku i/lub obrazu przebiegu tego szkolenia, bez pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Usługodawcy. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody Usługodawcy, Usługodawca może zażądać od Uczestnika skasowania nagrania, lub jeżeli zostało już rozpowszechnione do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet/Intranet.
 3. Wszelkie kopiowanie i rozpowszechnianie rozwiązań, elementów, materiałów edukacyjnych udostępnianych w ramach Akademii E-commerce, bez uprzedniej, jednoznacznej, pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 4. W przypadku naruszenia, o którym mowa w §7 pkt.2, Usługodawca może dodatkowo wystąpić na drogę prawną i zarządzać od Uczestnika zwrotu kosztów związanych z poniesionymi przez Usługodawcę stratami.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach internetowych Usługodawcy.
 2. Uczestnik w każdej chwili ma możliwość zapisania regulaminu oraz jego wydrukowania. Uważa się, że Uczestnik zaakceptował warunki regulaminu, jeśli nie zgłosił swojego pisemnego sprzeciwu w terminie 14 dni od momentu publikacji zmian warunków regulaminu. Zgłoszenie sprzeciwu rozumiane jest jako złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy zgodnie z § 9 ust. 1.
 3. Wszelkie ustalenia ustne pomiędzy Uczestnikiem, a Usługodawcą lub pracownikami działającymi w imieniu Usługodawcy, wymagają pisemnego potwierdzenia.
 4. Usługodawca i Uczestnik deklarują gotowość rozwiązywania ewentualnych sporów wynikłych z realizacji Usługi przede wszystkim na drodze wzajemnego porozumienia.
 5. Ponadto Usługodawca i Uczestnik ustalają, że w przypadku sporów pomiędzy stronami, sądem właściwym rzeczowo do rozpoznania wszelkich spraw będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw.